Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen and tick

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 17:06

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

1. b 2. c 3. a Bài nghe:
1. Nam: What do you like doing, Linda?
Linda: I like collecting stamps.
Nam: I like collecting stamps, too.
2. Tony: Hi, I'm Tony. I'm from Australia. I've got a lot of books. I like dancing hip hop. What about you?
3. Phong: Do you like playing chess, Mai?
Mai: No, I don't.
Phong: What do you like doing?
Mai: I like swimming.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 17:06

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm