Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen again and tick (v) true (T) , false (F) or not given (NG).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 11:48

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe lần nữa và chọn đúng (T), sai (F) hoặc không đưa ra (NG).)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. F

2. NG

3. T

4. F

5. F

6. F

Tạm dịch:

1. Cư dân có thể rất giống với con người. 

2. Chúng có lẽ có thể bay 

3. Ở đó rất lạnh. 

4. Chúng có lẽ nhìn xa được. 

5. Chúng có lẽ cần không khí cho sự tồn tại của chúng. 

6. Chúng có lẽ cần nhiều thức ăn và thức uống. 

Audio script:

 I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very think so they can live in temperatures of around - 145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sence of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air.

The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate wizn each other

Dịch Script:

Tôi nghĩ rằng cư dân của sao Mộc có thể rất khác với con người. Đây là cách tưởng tượng họ: Họ có thể lớn hơn và mạnh hơn con người. Dân cư trên Sao Mộc có thể có tám chân và có thể di chuyển rất nhanh. Họ có thể có rất nhiều tóc trên khắp cơ thể của họ và làn da của họ có thể suy nghĩ để họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng 145 độ C. Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn thấy rất xa. Họ cũng có thể có mùi thơm và thậm chí họ có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác như hạnh phúc hay sợ hãi. Và tôi không nghĩ họ ăn và uống như chúng ta. Thay vào đó, họ nhận được tất cả năng lượng từ những tảng đá. Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào tảng đá, giống như sạc pin. Bằng cách đó, họ thậm chí không cần hít thở không khí.

Cách duy nhất họ có thể giống với chúng ta là họ sống trong các gia đình của cha mẹ và con cái. Họ cũng có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau

 

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 11:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm