Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk.( Cùng nói chuyện)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:56

Lý thuyết

Câu hỏi

• Where are you going this summer?
• What are you going to do this summer?

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn sẽ đi đâu vào mùa hè này?

Bạn sẽ làm gì vào mùa hè này?

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm