Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 13:52

Lý thuyết

Câu hỏi

1) Peter, this is my friend Hoa.

Hi, Peter.

Hello, Hoa. Nice to meet you,

2)  Peter, this is my friend Mary.

Hi, Peter.

Hello, Mary. Nice to meet you.

3)  Peter, this is my friend Linda.

Hi, Peter.

Hello, Linda. Nice to meet you.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1)

Peter, đây là Hoa bạn của mình.

Xin chào, Peter.

Xin chào, Hoa. Rất vui được gặp bạn.

2) 

Peter, đây là Mary bạn của mình.

Xin chào, Peter.

Xin chào, Mary. Rất vui được gặp bạn.

3) 

Peter, đây là Linda bạn của mình.

Xin chào, Peter.

Xin chào, Linda. Rất vui được gặp bạn.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 13:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm