Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 13 tháng 5 2019 lúc 9:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn muốn viếng thăm.

Hướng dẫn giải

Which place would you like to visit_____ or...?

Nơi nào bạn muốn viếng, ... hay...?

I'd like to visit...

Is it far from here? Yes,/No,...

How can I get there? You can...

Tôi muốn viếng...

Nó có cách xa so với đây không? Có,/Không,...

Tôi có thể đến đó bằng cách nào? Bạn có thể...

Update: 13 tháng 5 2019 lúc 9:51

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm