Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 15:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Hỏi và trả lời những câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.

Hướng dẫn giải

What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện? 

First,...

Đầu tiên,...

Then...

Sau đó...

Next,...

Tiếp theo,...

In the end,..

Cuối cùng,...

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 15:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm