Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 9:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những bài học của bạn có hôm nay.

How many lessons do you have today?

I have...

What lessons do you have today?

I have..

Ex: How many lessons do you have today?

I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

What lessons do you have today?

I have Maths, IT, Science, Vietnamese and English.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay?

Tôi có...

Bạn có những bài học gì vào hôm nay?

Tôi có...

Bạn có bao nhiêu bài học hôm nay?

Tôi có môn toán, Tin học, Khoa học, Tiếng Việt và Tiếng Anh

Bạn có những bài học gì/nào vào hôm nay?

Tôi có môn Toán, Tin học, Khoa học, Tiếng Việt và Tiếng Anh

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 9:36

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm