Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s chant.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:01

Lý thuyết

Câu hỏi

 Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát ca.

When’s your birthday?

Sinh nhật của bạn là khi nào?

When's your birthday, Mai?

It's on the fifth of March.

When's your birthday, Mary?

It's on the fifth of March, too.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

Nó vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?

Nó cũng vào ngày 5 tháng 3.

When's your birthday, Nam?

It's on the second of April.

When's your birthday, Peter?

It's on the sixth of May.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?

Nó vào ngày 2 tháng 4.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?

Nó vào ngày 6 tháng 5.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:01

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm