Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

 

Look! Look! Look!

Look! Look! Look!

These are books.

They're my books.

Look! Look! Look!

These are pens.

They're my pens.

Look! Look! Look!

Those are robots.

They're my robots.

Look! Look! Look!

Those are notebooks.

They're my notebooks.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này!

Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này!

Đây là những quyển sách.

Chúng là những quyển sách của mình.

Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này!

 Đây là những bút máy.

Chúng là những bút máy của mình.

Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này!

Đó là những người máy.

Chúng là những người máy của mình.

Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này!

Đó là những quyển tập.

Chúng là những quyển tập của mình.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:55

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm