Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:07

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Who’s that?                        It's Linda.

                                         It's Linda.

 

Is she your friend?            Yes, she is.

                                        Yes, she is.

Who are they?                   They're Nam and Mai.

                                         They're Nam and Mai.

Are they your friends?        Yes, they are.

                                         Yes, they are.

Are Mary and Linda your friends? Yes, they are.

Yes, they are.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đó là ai vậy?                Đó là Linda.

Đó là ai vậy?                  Đó là Linda.

 

Cô ấy là bạn của bạn phải không?     Vâng, đúng vậy.

                                                      Vâng, đúng vậy.

Họ là ai vậy?                                Họ là Nam và Mai.

Họ là Nam và Mai.

Họ là bạn của bạn phải không?    Vâng, đúng vậy.

                                                 Vâng, đúng vậy.

Mary và Linda là bạn của bạn phải không?    Vâng, đúng vậy.

Vâng, đúng vậy.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:07

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm