Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s chant.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 16:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chúng ta cùng hát ca.

How much is/are...?

...giá bao nhiêu?

How much is this cap? It's 30.000 dong.

How much is this blouse? It's 20.000 dong.

How much is this jumper? It's 50.000 dong.

How much is this jacket? It's 75.000 dong.

How much are these jeans? They're 99.000 dong.

How much are these shoes? They're 90.000 dong.

How much are these sandals? They's re 40.000 dong.

How much are these trousers? They's 65.000 dong.

Cái mũ này gió bao nhiêu? Nó 30,000 đồng.

Cái áo cánh này giá boo nhiêu? Nó 20,000 đồng.

 Cái áo len này giá bao nhiêu? Nó 50,000 đồng.

Cái áo khoác này giá bao nhiêu? Nó 75,000 đồng.

Cái quần gin này giá bao nhiêu? Nó 99,000 đồng.

Đôi giày này giá bao nhiêu? Nó 90,000 đồng.

Đôi xăng-đan này giá bao nhiêu? Nó 40,000 đồng.

Chiếc quần tây này giá bao nhiêu? Nó 50,000 đồng.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 16:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm