Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 11:36

Lý thuyết

Câu hỏi

(Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

Hướng dẫn giải

Name: Khang

Idea 1. Make the 3R group in every class.

Idea 2: Organize the recycling competition every month.

Idea 3: Collect the rubbish around the school very week.

Tạm dịch:

Tên: Khang

Ý kiến 1: Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học.

Ý kiến 2: Tổ chức cuộc thi tái chế mỗi tháng.

Ý kiến 3: Thu gom rác xung quanh trường hàng tuần.

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 11:36

Các câu hỏi cùng bài học