Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 15:39

Lý thuyết

Câu hỏi

(Em hay ai đó trong gia đình từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vào bảng bên dưới. Thay vào đó, em có viết một thảm họa thiên nhiên mà em từng đọc.)

Hướng dẫn giải

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:39

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm