Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Choose the adjectives in the box to complete the sentences. Look for the highlighted words. Listen, check and repeat the words.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 9:55

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chọn những tính từ trong khung để hoàn thành những câu sau. Nhìn vào những từ được tô sáng. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

1. creative

2. kind

3. confident

4. talkative

5. clever

Tạm dịch:

1. Mina rất sáng tạo. Cô ấy thích vẽ tranh. Cô ấy luôn có nhiều ý tưởng mới.

2. Thứ thì tốt bụng. Anh ấy thích giúp đỡ bạn bè.

3. Minh Đức thi tự tin. Anh ấy không mắc cỡ. Anh ấy thích gặp gờ người mới.

4. Kim thì nhiều chuyện. Cô ấy thường gọi điện thoại, tán ngẫu với bạn bè.

5. Mai thì thông minh. Cô ấy hiểu mọi điều nhanh chóng và dễ dàng.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 9:55

Các câu hỏi cùng bài học