Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3.b. In pairs, talk about the problems in a and provide the possible solutions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 21 tháng 5 2019 lúc 15:02

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo cặp, nói về vấn đề trong phần a và những giải pháp có khả năng. Thêm ý kiến riêng của bạn.)

Hướng dẫn giải

+ traffic jams

A: Traffic jams are a big problem for our community.

B: What can we do to reduce traffic jams?

A: We can help by using public transport.

+ rubbish, dirty beach 

A: Oh rubbish is in the beach. They beach is so dirty. Many plastic bags, can, glass, paper are in the beach.

B: What can we do to help?

A: We can collect the rubbish in the beach. Put the board of NO LITTER in the beach.

+ too many advertisements, graffiti 

A: Oh, the advertisements and graffiti are on the wall of houses in this city. The walls are colored and not beautiful at all. 

B: What can we do now? 

A: We can erase them. We can ask some town safeguard to stop those people who make advertisements, graffiti from doing this. 

Tạm dịch:

+ kẹt xe

A: Kẹt xe là một vấn đề lớn cho cộng đồng chúng ta.

B: Chúng ta có thể làm gì để giảm kẹt xe?

A: Chúng ta có thể giúp bằng cách sử dụng phương tiện công cộng.

+ rác, bãi biển bị dơ bẩn

A: Ồ rác trên bãi biển. Bãi biển thật là dơ. Nhiều túi nhựa, lon nước, ly, giấy nằm trên bãi biển.

B: Chúng ta có thể làm gì để giúp ?

A: Chúng ta có tliể nhặt rác bãi biển. Đặt bảng “KHÔNG XẢ RÁC” trên bãi biển.

+ quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy

A: Ồ, những quảng cáo và hình vẽ bậy đầy trên tường nhà trong thành phố này. Những bức tường được tô vẽ đầy màu và không đẹp chút nào.

B: Chúng ta có thể làm gì?

A: Chúng ta có thể xóa chúng. Chúng ta có thể yếu cầu bảo vệ dân phố ngăn những người vẽ quảng cáo và hình vẽ bậy không được làm như thế.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 15:02

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm