Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (1)

cb0c1990a4b05ad68aab366a62f08900
Gửi bởi: hoangkyanh0109 3 tháng 8 2017 lúc 6:02:16 | Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 6:21:59 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 405 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng th hiên: Võ Kim Tríườ ựTUẦN 30 TIẾT TUẦN 30 TIẾT 146 146 VĂN BẢN:VĂN BẢN: RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANGHOANG(Trích Rô-bin-xơn Cru-xô) Đi-(Trích Rô-bin-xơn Cru-xô) Đi-phôphôI, Giới thiệu tác giả, tác phẩm:I, Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Đê-ni-ơn Đi-phô (1660-1731) là nhà văn Anh sinh Đê-ni-ơn Đi-phô (1660-1731) là nhà văn Anh sinh trưởng trong một gia đình theo Thanh giáo.trưởng trong một gia đình theo Thanh giáo. Mới đầu ông được cha cho vào học trường dòng để Mới đầu ông được cha cho vào học trường dòng để làm mục sư.làm mục sư. Kinh qua nhiều nghề, đặt chân lên nhiều nước Châu Kinh qua nhiều nghề, đặt chân lên nhiều nước Châu Âu.Âu. Hoàn cảnh sống Hoàn cảnh sống ảảnh hưởng đến quan điểm sống của nh hưởng đến quan điểm sống của ông.ông. Viết hàng trăm tác phẩm châm biế- Viết hàng trăm tác phẩm châm biếmm, đả kích., đả kích. Đề xuất nhiều dự án cải cách tiến bộ.- Đề xuất nhiều dự án cải cách tiến bộ. Tài năng văn học của Đi-phô thực sự phát triển vào Tài năng văn học của Đi-phô thực sự phát triển vào khoảng độ tuổi 60, với nhiều tiểu thuyết: "Thủ lĩnh Xin-khoảng độ tuổi 60, với nhiều tiểu thuyết: "Thủ lĩnh Xin-gơn-tơn" (1720), "Môn Flan-đơc" (1722), "Đại tá Jăc" gơn-tơn" (1720), "Môn Flan-đơc" (1722), "Đại tá Jăc" (1722), (1722), ..... "Rô-bin-xơn Cru-xô" (1719 20) là tiểu thuyết "Rô-bin-xơn Cru-xô" (1719 20) là tiểu thuyết nổi tiếng nhất, khiến tên tuổi của Đi-phô trở nên quen nổi tiếng nhất, khiến tên tuổi của Đi-phô trở nên quen thuộc với bạn đọc khắp năm châu.thuộc với bạn đọc khắp năm châu.Tóm tắt tác phẩm:Tóm tắt tác phẩm: Tác phẩm có tên đầy đủ là Cuộc đời và những cuộc phiêu Tác phẩm có tên đầy đủ là Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu kì lạ của Rô-bin-xơn Cru-xô.lưu kì lạ của Rô-bin-xơn Cru-xô. Rô-bin-xơn sinh năm 1622 Yooc-sai là người ưa hoạt động Rô-bin-xơn sinh năm 1622 Yooc-sai là người ưa hoạt động và ham thích phiêu lưu:và ham thích phiêu lưu: Lần 1: Xuống tàu Hơn theo bạn đi Luân Đôn bằng Lần 1: Xuống tàu Hơn theo bạn đi Luân Đôn bằng đường biển => Tàu bị đắm Y-a-mớt => Rô-bin-xơn thoát chết đường biển => Tàu bị đắm Y-a-mớt => Rô-bin-xơn thoát chết quay về nhà.quay về nhà. Lần 2: Đi Ghi-nê => Gặp cướp biển, Rô-bin-xơn bị bắt Lần 2: Đi Ghi-nê => Gặp cướp biển, Rô-bin-xơn bị bắt làm nô lệ Xa-lê một hải cảng Ma-rốc.làm nô lệ Xa-lê một hải cảng Ma-rốc. Lần 3: Trốn Xa-lê sang Bra-xin.+ Lần 3: Trốn Xa-lê sang Bra-xin. Lần 4: Đi Ghi-nê => Tàu gặp bão bị đắm => Trôi dạt Lần 4: Đi Ghi-nê => Tàu gặp bão bị đắm => Trôi dạt vào một đảo hoang vào ngày 30-9-1659 lúc anh 27 tuổi và anh vào một đảo hoang vào ngày 30-9-1659 lúc anh 27 tuổi và anh sống đó một mình trong 28 năm, tháng, 19 ngày.sống đó một mình trong 28 năm, tháng, 19 ngày. Lần 5: Nhờ cứu viên thuyền trưởng => Rô-bin-xơn Lần 5: Nhờ cứu viên thuyền trưởng => Rô-bin-xơn được trở về nhà.được trở về nhà.Có người cho rằng: tác phẩm: Rô-bin-xơn Cru-Có người cho rằng: tác phẩm: Rô-bin-xơn Cru-xô (Đi-phô) Thời thơ ấu (Nguyên Hồng) Thời thơ ấu xô (Đi-phô) Thời thơ ấu (Nguyên Hồng) Thời thơ ấu (Mac-xim Gooc-ki) là những tác phẩm tự thuật.(Mac-xim Gooc-ki) là những tác phẩm tự thuật. Hãy trình bày kiến của em ?Hãy trình bày kiến của em Tìm bố cục của văn bản?Tìm bố cục của văn bản? Em có nhận xét gì về bố cục ấy? Em có nhận xét gì về bố cục ấy?B ph n:ố ầB ph n:ố ầ1, đu……d đây Rô­bin­x gi ướ ớ1, đu……d đây Rô­bin­x gi ướ thi mình. ềthi mình. ề2, Ti theo…….áo qu tôi Trangế ủ2, Ti theo…….áo qu tôi Trangế ph Rô­bin­x n.ụ ơph Rô­bin­x n.ụ ơ3, Ti theo……kh súng tôi Trang ị3, Ti theo……kh súng tôi Trang Rô­bin­x n.ủ ơc Rô­bin­x n.ủ ơ4, Còn Di Rô­bin­x nạ ơ4, Còn Di Rô­bin­x nạ ơ. Trang ph Rô­bin­x n:ụ ơTrang ph Rô­bin­x n:ụ Mũ: to ng cao lêu đêu ch ng ra hình thù gì làm ng da ướ ằ­ Mũ: to ng cao lêu đêu ch ng ra hình thù gì làm ng da ướ ằc con dê, nh da xu ng phía sau gáy.ủ ốc con dê, nh da xu ng phía sau gáy.ủ Áo: ng da dê, áo dài kho ng ng ch ng hai ừ­ Áo: ng da dê, áo dài kho ng ng ch ng hai ừb đùi.ắb đùi.ắ Qu n: loe đn đu cũng ng da dê; da con dê ộ­ Qu n: loe đn đu cũng ng da dê; da con dê ộđc già, lông dê thòng xu ng bên đn gi chân, ch ng ẳđc già, lông dê thòng xu ng bên đn gi chân, ch ng ẳkhác nào qu dàiầkhác nào qu dàiầ ng: ng da dê, bao quanh chân và bu dây hai bên…Ủ ộ­ ng: ng da dê, bao quanh chân và bu dây hai bên…Ủ => trang ph Rô­bin­x xí, kì qu cộ ặ=> trang ph Rô­bin­x xí, kì qu cộ ­­ Qua trang phQua trang phụcục củaủa Rôô­bin­x­bin­xơơn, em cn, em cóó ccảmảm nh nhậnận gìì vềề cu cuộcộc sốngống vàà con ng con ngườiười ccủaủa anh tr anh trêên đảođảo??Trang ph Rô­bin­x :ụ ơTrang ph Rô­bin­x :ụ ơ­Mũ, áo, qu n, ng :đc làm ng da dê do Rô­bin­x chầ ượ ếMũ, áo, qu n, ng :đc làm ng da dê do Rô­bin­x chầ ượ => Trông kì qu c, xí.ặ ấ=> Trông kì qu c, xí.ặ ấCu ng Rô­bin­x :ộ ơCu ng Rô­bin­x :ộ ơ­S ng mình hoang đoố ảS ng mình hoang đoố ả­Th ti kh nghi ng m, nhi u, th th ng.ờ ườTh ti kh nghi ng m, nhi u, th th ng.ờ ườ­Qua cách ăn ta th Rô­bin­x là ng :ặ ườQua cách ăn ta th Rô­bin­x là ng :ặ ườ --ThôngThông minh, sáng o.ạ minh, sáng o.ạ­ Bi ng nh ng th có trong thiên nhiên ph cho ụ­ Bi ng nh ng th có trong thiên nhiên ph cho ụcu ng mình.ộ ủcu ng mình.ộ ủ- Hoïc baøi Hoïc baøi Soaïn tieáp tieát 2: Ñoïc kó Soaïn tieáp tieát 2: Ñoïc kó phaàn mieâu taû trang bò vaø phaàn mieâu taû trang bò vaø dieän maïo, phaân tích ñeå dieän maïo, phaân tích ñeå thaáy ñöôïc tinh thaàn cuûa thaáy ñöôïc tinh thaàn cuûa Roâ-bin-xôn qua phaàn mieâu Roâ-bin-xôn qua phaàn mieâu taû aáy.taû aáy.