Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 29. Hợp đồng

1d8e7d07183da0d38785a59e6592715b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 3 tháng 8 2017 lúc 5:59 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 7:19 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 309 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Kính th Ban giám kh o, quý ảth cô cùng các sinh ọthân n!ếEm tên: Tr Th Út Ch ịThu chi đi 8A6ộHôm nay đn cu thi nàyế em xin Ban giám kh o, quý th ầcô cùng các sinh chúc ờs kh và chào trân tr ng ọnh t.ấNh chúng ta đã bi Văn minh Trung ếHoa là văn minh xu hi ớnh trên th gi 4000 năm phát tri liên c. Có th nói văn ểminh Trung Hoa là cái nôi văn ủminh nhân lo i. Bên nh phát minh, ạphát ki khoa c, văn minh ọTrung Hoa còn là sinh ra ảnhi thuy tri có nh ảh ng đn văn minh Châu ưở ềcũng nh toàn th gi i. ớNh chúng ta đã bi Văn minh Trung ếHoa là văn minh xu hi ớnh trên th gi 4000 năm phát tri liên c. Có th nói văn ểminh Trung Hoa là cái nôi văn ủminh nhân lo i. Bên nh phát minh, ạphát ki khoa c, văn minh ọTrung Hoa còn là sinh ra ảnhi thuy tri có nh ảh ng đn văn minh Châu ưở ềcũng nh toàn th gi i. ớNét đc tr ng tri Trung ọHoa là có xu ng đi sâu gi quy ướ ếnh ng th ti chính tr ịđo đc xã dung bao ộtrùm là con ng i, xây ng ườ ựcon ng i, xã lý ng và con ườ ưởđng tr c. Trong các ườ ướ ọthuy tri đó ph đn ếtr ng phái tri Nho giáo. ườ ọNho giáo xu hi m, lúc đu ầnó ch là nh ng ng ho trí ưở ặth chuyên văn ch ng và ươ ụngh góp ph tr c. Đn th ướ ờKh ng đã th ng hoá nh ng ữt ng và tri th tr đây ưở ướthành thuy t. Nho giáo phát ấtri các châu là Trung ướHoa, Nh n, Tri Tiên, và Vi ệNam.Theo Nho giáo thành viên ọtrong xã đu trói bu ởNgũ Th ng ườ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín Ngũ Th ng quy ườđnh hành vi ng con ủng nó ph ánh hai ườ ủcu ng hi th là quan ệgia đình và quan xã i. ộTheo Nho giáo thành viên ọtrong xã đu trói bu ởNgũ Th ng ườ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín Ngũ Th ng quy ườđnh hành vi ng con ủng nó ph ánh hai ườ ủcu ng hi th là quan ệgia đình và quan xã i. ộTrong nh ng ph trù đo đc y, ấch “Nhân” (ữ đc Kh ng ượ ửđ nhi nh và đc coi là ượnguyên lý đo đc n, quy đnh ịb tính con ng trong quan ườ ệgi ng và ng gia đn ườ ườ ếxã i. hi ch “ộ Nhân Chi đi 8A6 tuyên truy cu ố“ Lu ch Nhân tác giả Huy ềCơ trong sách Ngũ th ngườ