Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 25 Cô Tô (1)

48983163bc76a9bca926d39bf82454cb
Gửi bởi: hoangkyanh0109 18 tháng 7 2017 lúc 16:20 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 18:32 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 311 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ng÷ v¨n líp TiÕt 104NguyÔn Tu©nGi¸o viªn: ¬ng v¨n êngTr êng thcs nghÜa minh 61. VÎ ®Ñp trong s¸ng cña ®¶o C« T« sau khi trËn b·o ®i qua.- BÇu trêi: trong s¸ng.- C©y trªn nói ®¶o: xanh ît.- íc biÓn: lam biÕc.- B·i c¸t: vµng gißn.Khung c¶nh bao la vµ vÎ ®Ñp ¬i Khung c¶nh bao la vµ vÎ ®Ñp ¬i s¸ng cña vïng ®¶o C« T«.s¸ng cña vïng ®¶o C« T«. 72. C¶nh mÆt trêi mäc trªn biÓnNhµ v¨n ®ãn nhËn mÆt trêi mäc Nhµ v¨n ®ãn nhËn mÆt trêi mäc thËt c«ng phu vµ tr©n träng, nh thËt c«ng phu vµ tr©n träng, nh mét nghÖ sÜ ®i s¨n lïng c¸i ®Ñp:mét nghÖ sÜ ®i s¨n lïng c¸i ®Ñp: dËy tõ canh ra tËn mòi ®¶o dËy tõ canh ra tËn mòi ®¶o ngåi r×nh mÆt trêi lªn.ngåi r×nh mÆt trêi lªn. 8C¶nh mÆt trêi mäc trªn biÓn lµ mét bøc tranh tuyÖt ®Ñp, rùc rì vµ tr¸ng lÖ.Trong mét khung c¶nh réng lín, bao la vµ hÕt søc trong trÎo, tinh kh«i: Sau trËn b·o, ch©n trêi, ngÊn bÓ s¹ch nh tÊm kÝnh lau hÕt m©y, hÕt bôi. 99MÆt trêi MÆt trêi Trßn trÜnh, phóc hËu nh lßng ®á mét Trßn trÜnh, phóc hËu nh lßng ®á mét qu¶ trøng thiªn nhiªn ®Çy ®Æn. Qu¶ qu¶ trøng thiªn nhiªn ®Çy ®Æn. Qu¶ trøng hång hµo th¨m th¼m vµ êng trøng hång hµo th¨m th¼m vµ êng bÖ ®Æt lªn mét m©m b¹c êng kÝnh bÖ ®Æt lªn mét m©m b¹c êng kÝnh m©m réng b»ng c¶ mét c¸i ch©n trêi m©m réng b»ng c¶ mét c¸i ch©n trêi mµu ngäc trai íc biÓn höng hång. mµu ngäc trai íc biÓn höng hång. YY nh nh mét m©m lÔ phÈm tiÕn ra tõ trong mét m©m lÔ phÈm tiÕn ra tõ trong b×nh minh ®Ó mõng cho sù tr êng thä b×nh minh ®Ó mõng cho sù tr êng thä cña tÊt c¶ nh÷ng ng êi chµi íi trªn mu«n cña tÊt c¶ nh÷ng ng êi chµi íi trªn mu«n thña biÓn §«ng.thña biÓn §«ng. Trßn trÜnh, phóc hËu nh lßng ®á mét Trßn trÜnh, phóc hËu nh lßng ®á mét qu¶ trøng thiªn nhiªn ®Çy ®Æn. Qu¶ qu¶ trøng thiªn nhiªn ®Çy ®Æn. Qu¶ trøng hång hµo th¨m th¼m vµ êng trøng hång hµo th¨m th¼m vµ êng bÖ ®Æt lªn mét m©m b¹c êng kÝnh bÖ ®Æt lªn mét m©m b¹c êng kÝnh m©m réng b»ng c¶ mét c¸i ch©n trêi m©m réng b»ng c¶ mét c¸i ch©n trêi mµu ngäc trai íc biÓn höng hång. mµu ngäc trai íc biÓn höng hång. YY nh nh mét m©m lÔ phÈm tiÕn ra tõ trong mét m©m lÔ phÈm tiÕn ra tõ trong b×nh minh ®Ó mõng cho sù tr êng thä b×nh minh ®Ó mõng cho sù tr êng thä cña tÊt c¶ nh÷ng ng êi chµi íi trªn mu«n cña tÊt c¶ nh÷ng ng êi chµi íi trªn mu«n thña biÓn §«ng.thña biÓn §«ng. 102. C¶nh mÆt trêi mäc trªn biÓnNhµ v¨n ®· quan s¸t kü ìng, sö dông ng«n ng÷ chÝnh x¸c, tinh tÕ, ®éc ®¸o, h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c. NguyÔn Tu©n kh«ng chØ cã tµi s¸ng t¹o ra c¸i ®Ñp mµ «ng cßn cã lßng yªu mÕn, g¾n bã víi vÎ ®Ñp thiªn nhiªn, Tæ quèc.