Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (1)

95cdc736b56441b433e5f842e23bb8f4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 3 tháng 8 2017 lúc 5:34:01 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 18:12:19 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 479 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Godfather. wmaToå Ngöõ Vaên Coâng Ngheä Tieát 124 Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi (SGK/77,78,79) Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi (SGK/77,78,79) Haõy cho bieát vaán ñeà nghò luaän cuûa vaên baûn treân? Hình aûnh muøa xuaân vaø tình caûm tha thieát cuûa Thanh Haûi trong baøi thô “Muøa xuaân nho nhoû”.Vaên baûn treân ñang nghò luaän veà moät baøi thô, nhö vaäy em haõy cho bieát khi nghò luaän veà moät ñoaïn thô hay baøi thô, ngöôøi vieát ñaõ trình baøy vaán ñeà gì? Nghò luaän laø trình baøy nhöõng nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa mình veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa ñoaïn thô, baøi thô aáy. Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi (SGK/77,78,79) THAÛO LUAÄN NHOÙMHình aûnh muøa xuaân vaø tình caûm tha thieát cuûa Thanh Haûi trong baøi thô “Muøa xuaân nho nhoû”. 1. Trong phaàn thaân baøi cuûa vaên baûn treân, ngöôøi vieát trình baøy maáy luaän ñieåm? Noäi dung cuûa töøng luaän ñieåm?2. Ngöôøi vieát ñaõ söû duïng nhöõng luaän cöù naøo ñeå laøm saùng toû nhöõng luaän ñieåm ñoù. Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi SGK/77,78,79) Ngöôøi vieát theå hieän söï caûm nhaän baèng nhöõng nhaän xeùt, ñaùnh giaù, bình giaûng noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô qua luaän ñieåm chính:- Hình aûnh muøa xuaân cuûa Thanh Haûi mang nhieàu yù nghóa.- Muøa xuaân cuûa thieân nhieân, ñaát nöôùc trong caûm xuùc thieát tha cuûa taùc giaû.- Muøa xuaân nho nhoû theå hieän khaùt voïng daâng hieán.- Hình aûnh muøa xuaân cuûa Thanh Haûi mang nhieàu yù nghóa.- Muøa xuaân cuûa thieân nhieân, ñaát nöôùc trong caûm xuùc thieát tha cuûa taùc giaû.- Muøa xuaân nho nhoû theå hieän khaùt voïng daâng hieán. Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi (SGK/77,78,79) Ñeå chöùng minh cho nhöõng luaän ñieåm, ngöôøi vieát ñaõ phaân tích noäi dung vaø ngheä thuaät qua nhöõng caâu thô coù noäi dung ñaëc saéc, nhöõng hình aûnh, gioïng ñieäu vaø keát caáu cuûa baøi thô.Ñeå chöùng minh cho nhöõng luaän ñieåm, ngöôøi vieát ñaõ phaân tích noäi dung vaø ngheä thuaät qua nhöõng caâu thô coù noäi dung ñaëc saéc, nhöõng hình aûnh, gioïng ñieäu vaø keát caáu cuûa baøi thô. Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi (SGK/77,78,79) Qua phaàn phaân tích treân, em haõy cho bieát noäi dung cuûa baøi nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô phaûi ñaït nhöïng yeâu caàu gì? Tieát 124 Nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thôI. Tìm hieåu nghò luaän veà moät ñoaïn thô, baøi thô :1. Ví duï :Vaên baûn: Khaùt voïng hoøa nhaäp, daâng hieán cho ñôøi (SGK/77,78,79) Boá cuïc maïch laïc phaàn: Luaän ñieåm vaø luaän cöù hôïp lí, chaët cheõ, roõ raøng.Chæ ra caùc phaàn môû baøi, thaân baøi, keát baøi cuûa vaên baûn treân. Töø ñoù neâu nhaän xeùt veà boá cuïc vaø heä thoáng luaän ñieåm cuûa baøi nghò luaän naøy?Boá cuïc maïch laïc phaàn: Luaän ñieåm vaø luaän cöù hôïp lí, chaët cheõ, roõ raøng.