Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 22. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) (1)

a980aab9276fcc566ff0351ad959f032
Gửi bởi: hoangkyanh0109 3 tháng 8 2017 lúc 3:31:51 | Được cập nhật: 6 tháng 4 lúc 7:32:59 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 573 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Ti t: 110ếBài: LIÊN CÂU VÀ LIÊN ẾK ĐO VĂN LUY P)Ế ẬKI TRA BÀI CŨỂCác câu văn và đo văn trong văn ạb đc liên nh th nào ượ ềm dung và hình th c.ặ ứ­ Các câu văn, đo văn trong văn đc liên ượk ch ch nhau dung và hình ộth c:ứ+ dung Liên ch đề Liên lôgicế+ hình th c: Phép p.ề Phép iố Phép trái nghĩa, đng nghĩa, liên ồt ngưở Phép thếI. ÔN LÝ THUY TẬ ẾII. LUY PỆ ẬBài 1: Ch ra các phép liên câu và liên ếđo n.ạa. Tr ng chúng ta là tr ng ch ườ ườ ếđ dân ch nhân dân, nh đích đào ạnh ng công dân và cán nh ng ng ch ườ ủt ng lai nhà. t, tr ng ươ ướ ườ ọc chúng ta ph tr ng th ườ ựdân và phong ki n.ế Mu đc nh th thì th giáo, trò và ượ ọcán ph ng ti ơn a. (H Chí Minh, giáo c)ồ Tr ng (1) Tr ng (2): phép ườ ườ liên câu.ế Nh th ­> Tr ng chúng ta ph ườ ảh tr ng th dân và phong ườ ựki n”: phép th liên đo n.ế ạb) Văn ngh đã làm cho tâm th ựđc ng. văn ngh là ượ ựs ng.ố ng đu cho ọm tâm n.Văn ngh nói chuy ớt tâm chúng ta, không riêng gì trí ồtu nh là trí th c. (Nguy Đình Thi, Ti ng nói văn ủngh )ệ“ Văn ngh ”(1) “văn ngh ”(2): phép ặliên câu.ế Văn ngh ”[1] Văn ngh ”[2]: phép ệl liên đo n.ặ ng”[1] ng”[2]: phép liên đo n.→ ạc. Th ra, th gian không không ph là ảm mà là hai: đó là đnh lu ựnhiên, khách quan, bao trùm th gi i, là ừm khái ni ch quan con ng đn ườ ơđc. vì ch có con ng có th ườ ứv th gian. Con ng là sinh duy nh ườ ấbi ng mình ch t, và bi ng th ờgian là liên c.ụ(Th gian là gì?, trong chí Tia sáng)ờ ạ­ Th gian” th gian” “th gian”: phép ặ­> liên câu.ế­ Con ng i”(1) con ng i”(2) con ườ ường i”(3): phép ­> liên câu.ườ ếd. Nh ng ng đu hay hi ườ ềlành. Mu ác ph là nh.ố Nam Cao, Chí Phèo)y đu nhế ạhi lành ác.ề=> ng phép trái nghĩa liên ếcâu.