Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 20. Câu cầu khiến

48722978a28085138ad1ff34724f306c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 26 tháng 7 2017 lúc 3:59 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 17:46 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 306 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

?Ngoài ch năng chính là dùng i, ỏNgoài ch năng chính là dùng i, ỏcâu nghi còn dùng làm gì?ấ ểcâu nghi còn dùng làm gì?ấ ể?Câu nghi sau dùng làm gì?ấ ểCâu nghi sau dùng làm gì?ấ ểNh ng đng này đã, làm gì i?ư ộNh ng đng này đã, làm gì i?ư KI TRA BÀI CŨỂNgoài ch năng chính là dùng i, câu nghi dùng ầkhi n, kh ng đnh, ph đnh, đe a, tình m, xúc,… và ảkhông yêu ng đi tho tr i.ầ ườ ờCâu nghi trên dùng khi n.ấ ếTi 84ếTi 84ế:: CÂU KHI NẦ CÂU KHI NẦ ẾTI 84:ẾTI 84:Ế CÂU KHI NẦ ẾCÂU KHI NẦ ẾTi 84: CÂU KHI Nế ẾTi 84: CÂU KHI Nế ẾI/. ĐC ĐI HÌNH TH VÀ ỨCH NĂNGỨ :1. Đc đi hình th cặ a. Ví 1ụ :b. Tôi khóc lên. tôi ngoài đi vào. vu ốtóc tôi và nh nhàng tay em Thu :ẹ Đi thôi con.­ Đc đi 1ặ Câu khi là ếcâu có nh ng khi nừ nh ưhãy, đng, ch ,… đi, thôi, nào,...ừ ớ??Trong nh ng đo trích trên câu nào là câu ạTrong nh ng đo trích trên câu nào là câu ạc khi n?ầ ếc khi n?ầ ế??Đc đi hình th nào cho bi đó là câu ếĐc đi hình th nào cho bi đó là câu ếc khi n?ầ ếc khi n?ầ ế??Qua tìm hi các câu trên, em th câu ầQua tìm hi các câu trên, em th câu ầkhi có đc đi gì?ế ểkhi có đc đi gì?ế ểĐc nh ng đo trích sau và tr câu i.ọ ỏa. Ông lão chào con cá và nói: tôi điên i. Nó không mu ốlàm bà nh ph phu nhân a, nó mu làm ữhoàng. Con cá tr i:ả Thôi đng lo ng. đi. Tr phù lão. ộM già là hoàng. ữ1. Đc đi hình th cặ a. Ví 1ụ b. Ví 2ụ Đc to nh ng câu sau và tr câu i.ọ ỏa. Anh làm gì đy?ấ a. Hôm nay tr nóng quá.ở ờb. Đang ng vi th tôi ng nghe ti ng ai đó ếv ng vào:ọ a!ở ửCâu “M a!”ở trong (b) dùng ểlàm gì, khác câuớ “M a.”ở trong (a) ch nào?ở ỗCách đc câuọ “M a!”ở trong (b) có khác cách đc câuọ “M a.” ửtrong (a) không?Hai câu “M a” đc đc ượ ớgi ng khác nhau. Đó là do ng đi khác ệnhau.­ Đc đi 2ặ Câu khi là ếcâu có ng đi khi n.ữ Đc đi 1ặ Câu khi là câu có ếnh ng khi nừ nh hãy, đng, ừch ,… đi, thôi, nào,...ớCâu dùng tr câu (câu ỏtr thu t). ậCâu dùng ngh ra nh (câu ệc khi n) nên gi ng đc nh nh ượ ạh n.ơ1. Đc đi hình th cặ a. Ví 1ụ b. Ví 2ụ :­ Đc đi 2ặ Câu khi là câu có ếng đi khi n.ữ ế­ Đc đi 1ặ Câu khi là câu có ếnh ng khi nừ nh hãy, đng, ừch ,… đi, thôi, nào,...ớ c. Ví 3ụ Đc các câu khi sau và nh xét ềd câu đc ng trong đó?ấ ượ ụa. Thôi đng lo ng.ừ ắb. a!ở ử­ Đc đi 3ặ Khi vi t,ế câu ầkhi th ng thúc ng ườ uấ ch than,ấ nh ng khi ầkhi không đc nh nh thì ượ ạcó th thúc ngể ch m.ấ ấ1. Đc đi hình th cặ :­ Đc đi 2ặ Câu khi là câu có ếng đi khi n.ữ ế­ Đc đi 1ặ Câu khi là câu có ếnh ng khi nừ nh hãy, đng, ừch ,… đi, thôi, nào,...ớ­ Đc đi 3ặ Khi vi t,ế câu khi ếth ng thúc ng ườ uấ ch than,ấ nh ng khi khi không đc ượnh nh thì có th thúc ngấ ch m.ấ Theo em, các câu khi trên ếdùng làm gì? ểCâu khi dùng đầ ra nh, ệyêu u, ngh khuyên oầ ,…2. Ch năngứ Câu khi nầ ếCâu khi nầ ếCh năngứCh năngứ­ Thôi đng lo ng.ừ ắ­ đi.ứ ề­ Đi thôi con.­ a!ở ngh ra nh.ề ệKhuyên o.ảYêu u.ầYêu u.ầ1. Đc đi hình th cặ :­ Đc đi 2ặ Câu khi là câu có ếng đi khi n.ữ ế­ Đc đi 1ặ Câu khi là câu có ếnh ng khi nừ nh hãy, đng, ừch ,… đi, thôi, nào,...ớ­ Đc đi 3ặ Khi vi t,ế câu khi ếth ng thúc ng ườ uấ ch than,ấ nh ng khi khi không đc ượnh nh thì có th thúc ngấ ch m.ấ ấCâu khi dùng đầ ra nh, yêu ệc u, ngh khuyên oầ ,…2. Ch năngứ Đc bài th “Chúc ng năm i, xuân ớ1968” Bác ch ra và cho bi ch ứnăng câu khi đc ng trong ượ ụbài th ?ơXuân này xuân qua,ơ ấXuân này xuân qua,ơ ấTh ng tr tin vui kh nhà.ắ ướTh ng tr tin vui kh nhà.ắ ướNam, thi đua đánh gi ,ắ ỹNam, thi đua đánh gi ,ắ ỹTi lên! Toàn th ng ta.ế ềTi lên! Toàn th ng ta.ế ề(Chúc ng năm i, Xuân 1968, ớH Chí Minh)ồ Đáp án Câu khi n:ầ Ti ếlên! Ch năng:ứ Bài th nh ng câu khi ếnên là chúc Bác đng th là ờl kêu i, hi tri toàn dân Vi Nam đng ứlên kháng chi ch ng gi xâm c.ế ượ1. Đc đi hình th cặ :­ Đc đi 2ặ Câu khi là câu có ếng đi khi n.ữ ế­ Đc đi 1ặ Câu khi là câu có ếnh ng khi nừ nh hãy, đng, ừch ,… đi, thôi, nào,...ớ­ Đc đi 3ặ Khi vi t,ế câu khi ếth ng thúc ng ườ uấ ch than,ấ nh ng khi khi không đc ượnh nh thì có th thúc ngấ ch m.ấ ấCâu khi dùng đầ ra nh, yêu ệc u, ngh khuyên oầ ,…2. Ch năngứ 3/ Ghi nhớ3/ Ghi nhớ:: Câu khi là câu có nh ng ừc khi nh hãy, đng, ch ,…ừ đi, thôi, nào,… hay ng đi khi nữ dùng ra nh, yêu u, ngh khuyên o,…ệ Khi vi t, câu khi th ng ườ ếthúc ng ch thanấ nh ng khi ầkhi không đc nh nh thì có th ượ ểk thúc ng ch m.ế ấĐng rác!ừ ảĐng rác!ừ ảHãy ỏHãy ỏrác vào rác vào thùng!thùng!Dng li ngay!ừạDng li ngay!ừạCu ậCu ậđng ừđng ừhái hái hoa!hoa!