Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

c364eba1063b00855e8dc470aedb21e7
Gửi bởi: hoangkyanh0109 2 tháng 8 2017 lúc 4:48:07 | Được cập nhật: 15 tháng 1 lúc 5:34:45 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 409 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BAÏC LIEÂUTR NG THCS VÕ TH SÁUƯỜ ỊL ớ9 234 5Ki tra bài cũể Ki TRA BÀI CŨ:Ể CÁC THÀNH PH BI ỆL PẬCâu Câu nào sau đây ch thành ph bi thán?ứ A.Hoa đinh ng nh khí sun­fua­ .ươ B. Hoa quyên nh khí hi­drô flu­ô­rít.ỗ C.Hoa ng vi nh khói quang hoá c.ườ D. Chao ôi! Các loài hoa cũng không ch thua kém trong vi ệch ng nhi m.ố Ki tra bài cũểCâu Thế nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp cña c©u? Cã những thµnh phÇn biÖt lËp nµo ®· häc? Nªu kh¸i niÖm c¸c thµnh phÇn ®ã? Câu Câu văn nào sau đây có ng thành ph nử bi tình thái ?ệ ậCâu Câu văn nào sau đây có ng thành ph nử bi tình thái ?ệ Tr i, ch còn năm phút .ờ ỉB sao mà vui th .Ồ Có văn ngh “trí th hóa a”.ẽ Ôi nh ng cánh đng quê ch máu.ữ Câu :Câu nào sau đây có ng thành ph ầbi thán ?ệ ảCâu :Câu nào sau đây có ng thành ph ầbi thán ?ệ Tôi không rõ, hình nh là hai con.ư ẹB Chao ôi, bông hoa đp quá.ẹC Có ngày mai mình đi píc­níc.ẽ ẽD An là sinh gi i.ạ Câu Trong các ng sau đây, ng nào có ộtin cao nh ?ậ ấCâu Trong các ng sau đây, ng nào có ộtin cao nh ?ậ Ch là ắB Ch cắ Hình nh Ch ch nắ Ti ng Vi 112ế C¸c thµnh phÇn biÖt lËp TiÕp theo)I- Thµnh phÇn gäi ®¸p.-Thµnh phÇn biÖt lËp îcdïng ®Ó t¹o lËp hoÆc ®Óduy tr× quan hÖ giao tiÕp. 1.- Nµy b¸c cã biÕt mÊy h«m nay sóng nã b¾n ®©u mµ nghe r¸t thÕ kh«ng?2.- C¸c «ng, c¸c bµ ®©u ta lªn ®Êy ¹? ¤ng Hai ®Æt b¸t íc xuèng châng hái. Mét ng êi ®µnbµ mau miÖng tr¶ lêi:- Th «ng chóng ch¸u Gia L©m lªn ®Êy ¹. (Kim L©n, Lµng )§Æc ®iÓm Tõ ng÷ lµ thµnh phÇn biÖt lËpTõ ng÷ dïng ®Ó gäiTõ ng÷ dïng ®Ó ®¸pTõ ng÷ îc dïng ®Ó t¹o lËp cuéc tho¹iTõ ng÷ îc dïng ®Ó duy tr× cuéc tho¹i NµyTh «ngNµyTh «ng C¸c thµnh phÇn biÖt lËp TiÕp theo)I- Thµnh phÇn gäi ®¸p.-Thµnh phÇn biÖt lËp îcdïng ®Ó t¹o lËp hoÆc ®Óduy tr× quan hÖ giao tiÕp. T×m thµnh phÇn gäi ®¸p trong ®o¹n trÝch vµ chobiÕt tõ nµo îc dïng ®Ó gäi, tõ nµo îc dïng ®Ó ®¸p.Quan hÖ gi÷a ng êi gäi vµ ng êi ®¸p lµ quan hÖ g×(trªn- íi hay ngang hµng, th©n hay s¬)?-Nµy, b¶o b¸c Êy cã trèn ®i ®©u th× trèn. Chø cø n»m®Êy,chèc n÷a hä vµo thóc u, kh«ng cã, hä l¹i ®¸nh trãith× khæ. Ng êi cø èm rÒ rÒ nh thÕ, nÕu l¹i ph¶i mét trËn®ßn, nu«i mÊy th¸ng cho hoµn hån.-V©ng, ch¸u còng ®· nghÜ nh cô. Nh ng ®Ó ch¸onguéi, ch¸u cho nhµ ch¸u ¨n lÊy vµi hóp c¸i ®·. NhÞnsu«ng tõ s¸ng h«m qua tíi giê cßn g×. Ng« TÊt Tè, T¾t ®Ìn