Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 Write another word/phrase for each verb.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 14:03

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết một từ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ.)

Hướng dẫn giải

guard the factory 

make the cake 

understand the meaning of a poem 

lift the book box 

recognize the film 

Tạm dịch:

canh gác nhà máy

làm bánh

hiểu được ý nghĩa của một bài thơ

nâng thùng sách

nhận ra bộ phim

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 14:03

Các câu hỏi cùng bài học