Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Work in pairs. Put the words in the correct order

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 10:24

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại.)

A: What animal do you want to see? 
B: I want to see tigers. 
A: Why do you want to see them? 
B: Because they're scary. 
A: They aren't scary. They're friendly.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

A: Bạn muốn xem động vật nào?

B: Tôi muốn xem những con hổ.

A: Tại sao bạn muốn xem chúng?

B: Bởi vì chúng đáng sợ.

A:Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 10:24

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm