Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 There are a lot of environmental problems today. Write each problem in the box under the picture.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 11:05

Lý thuyết

Câu hỏi

(Ngày nay có nhiều vấn đề vể môi trường. Viết mỗi vân đề trong khung bên dưới phù hợp với hình.)

Hướng dẫn giải

1. soil pollution 

2. deforestation 

3. water pollution 

4. noise pollution 

5. air pollution 

Tạm dịch:

1. ô nghiễm đất

2. nạn chặt phá rừng

3. ô nhiễm nước

4. ô nhiễm tiếng ồn

5. ô nhiễm không khí

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 11:05

Các câu hỏi cùng bài học