Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 91)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có đường kính là AB biết rằng \(A\left(6;2;-5\right);B\left(-4;0;7\right)\) :

a) Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính r của mặt cầu (S) 

b) Lập phương trình của mặt cầu (S)

c) Lập phương trình của mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 91 sgk Hình học 12 | Để học tốt Toán 12

Update: 15 tháng 5 2019 lúc 15:26

Các câu hỏi cùng bài học