Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 71)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

Hướng dẫn giải

a) Ta có: MA=58,5(g/mol)

%Cl=60,68% -> %Na=100%-60,68=39,32%

-> MCl=60,68%÷100%×58,5=35,5 đvC -> nCl=1(mol)

và MNa=58,5%-35,5=23 đvC -> nNa=1(mol)

vậy công thức hóa học của A là: NaCl

b)ta có:

MB=106(g/mol)

MNa=43,4%÷100%×106=46(g/mol)->nNa=2(mol)

MC=11,3%:100%×106=12(g/mol)->nC=1(mol)

MO=45,3%÷100%×106=48(g/mol)->nO=3(mol)

vậy công thức hóa học của B là: Na2CO3

Update: 5 tháng 6 2019 lúc 15:35

Các câu hỏi cùng bài học