Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 193)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.Hướng dẫn giải

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học