Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK trang 117)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

Hướng dẫn giải

Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

– Đường lối phát triển công nghiệp, đặc biệt là đường lối CNH, HĐH hiện nay.

– Chịu sự tác động của nhân tố thị trường. Thị trường góp phần điều tiết sản xuất, những thay đổi trên thị trường sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, từ đó làm thay đổi cơ cấu, nhất là cơ cấu sản phẩm.

– Chịu sự tác động của các nguồn lực bao gồm cả tự nhiên lẫn kinh tế-xã hội.

– Sự chuyển dịch đó còn theo xu hướng thế giới.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học