Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 (SGK Tập 2 - Trang 7)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhầ đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng 4:

Số thứ tự của ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Thời gian (phút) 21 18 17 20 19 18 19 20 18 19

 

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.


 

 

Hướng dẫn giải

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

- Dấu hiệu của An quan tâm: thời gian đi từ nhà đến trường

- Có 10 giá trị của dấu hiệu

b)Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

- Trong dãy giá trị của dấu hiệu só 5 giá trị khác nhau.

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng.

- Giá trị 17 có tần số là 1

- Giá trị 19 có tần số là 3

- Giá trị 21 có tần số là 1

- Giá trị 18 có tần số là 3

- Giá trị 20 có tần số là 2.

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm