Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Read the article again and answer the questions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 15:31

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc bài báo lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải

1. Because they can wreak havoc across large areas and cause loss of life or damage to property.

2. Learn about about the risks in your area and read the information about natural disasters on local govemment sites.

3. Enter all the emergency contact numbers in your mobile phone so you can call the rescue and emergency workers if necessary.

 

4. Your emergency supply kit should include food, water, medications, personal hygiene items, copies of personal documents and some money.

5. We need to know the evacuation routes and shelters.

Tạm dịch:

1. Tại sao những thảm hoạ thiên nhiên lại gây hại?

Bởi vì chúng có thể gây hại trên khắp khu vực rộng lớn và gây chết người và thiệt hại cho tài sản.

2. Cái gì là điều đầu tiên để chuẩn bị cho những thẩm họa thiên nhiên? 

Học về những rủi ro trong khu vực của bạn và đọc thông tin về những thảm họa thiên nhiên trên những trang tin chính quyền địa phương.

3. Bạn nên bỏ gì vào điện thoại di động của bạn? Tại sao?

Thêm số liên lạc cấp cứu vào điện thoại di động của bạn để mà bạn có thể gọi cho đội cứu hộ và cấp cứu nếu cần.

4. Bộ cấp cứu nên bao gồm những gì?

Bộ cấp cứu của bạn nên bao gồm thực phẩm, nước, thuốc, vật dụng vệ sinh cá nhản, bản sao giấy tờ cá nhân và ít tiền.

5. Bạn cần biết gì trong trường hợp sơ tán?

Chúng ta cần biết lộ trình sơ tán và nơi trú ẩn.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm