Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 9:45

Lý thuyết

Câu hỏi

Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em sẽ đi đâu vào mùa hè này.
a) Where are you going this summer?  I'm going to Phu Quoc. 
b) Where are you going this summer?  I'm going to Sa Pa.
c) Where are you going this summer?  I'm going to Nha Trang. 
d) Where are you going this summer? I'm going to Ha Long Bay

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? Tôi sẽ đi Phú Quốc.

b) Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? Tôi sẽ đi Sa Pa.

c) Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? Tôi sẽ đi Nha Trang.

d) Bạn sẽ đi đâu mùa hè này? Tôi sẽ đi vịnh Hạ Long.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 9:45

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm