Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:33:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

a)   What nationality are you?

I'm Vietnamese.

b)   What nationality are you?

I'm English.

c)   What nationality are you?

I'm Australian.

d)   What nationality are you?

I'm Malaysian.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Việt Nam.

b) Quốc tịch của bạn là gì?

Tôi là người Anh.

c) Quốc tịch của bạn là gì? Tôi là người Úc.

d) Quốc tịch của bạn là gì? Tôi là người Ma-lai-xi-a.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:33:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm