Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:33

Lý thuyết

Câu hỏi

This is Peter.

Hello, Peter. Nice to meet you.

 And this is Quan.

Hello, Quan. Nice to meet you.

This is Linda.

Hi, Linda. Nice to meet you.

And this is Tony.

Hi, Tony. Nice to meet you.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đây là Peter.

Xin chào, Peter. Rất vui được biết bạn

Và đây là Quân.

Xin chào, Quân. Rất vui được biết bạn.

Đây là Linda.

Xin chào, Linda. Rất vui được biết bạn.

Và đây là Tonỵ.

Xin chào, Tony. Rất vui được biết bạn.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:33

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm