Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 14:23

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a)  Where are the cats?

Nhừng con mèo ở đâu?

They're next to the flower pot.

Chúng ở kế bên bình hoo.

b)  Where are the cats?

Nhừng con mèo ở đâu?

They're under the table.

Chúng ở dưới bàn.

c)  Where are the cats?

Những con mèo ở đâu?

They're behind the TV.

Chúng ở đàng sau (sau) ti vi.

d)  Where are the cats?

Những con mèo ở đâu?

They're in front of the fish tank.

Chúng ở phía trước bể cá.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 14:23

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm