Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:41

Lý thuyết

Câu hỏi

a) This is my pencil.

That's my pencil.

b) This is my pencil case.

That's my pencil case.

c) This is my school bag.

That's my school bag.

d) This is my notebook.

That's my notebook.

e) This is my pencil sharpener.

That's my pencil sharpener.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Đây là bút chì của tôi.

Đó là bút chì của tôi.

b) Đây là hộp bút chì của tôi.

Đó là hộp bút chì của tôi.

c) Đây là chiếc cặp của tôi.

Đó là chiếc cặp của tôi.

d) Đây là quyển tập của tôi.

Đó là quyển tập của tôi.

e) Đây là đồ gọt bút chì của tôi.

Đó là đồ gọt bút chì của tôi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm