Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

How are you, Nam?

Fine, thanks. And you?

Fine, thank you.

How are you, Phong?

Fine, thanks. And you?

Fine, thank you.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn khỏe không, Nam?

Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Mình khỏe, cảm ơn bạn.

Bạn khỏe không, Phong?

Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Mình khỏe, cảm ơn bạn.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:54

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm