Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 10:21

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Chỉ và nói.

a)  What are they doing? Họ đang làm gì?

They're painting masks. Họ đang sơn mặt nạ.

b)   What are they doing? Họ đang làm gì?

They're making a puppet. Họ đang làm con rối.

c)   What are they doing? Họ đang làm gì?

They're playing badminton. Họ đang chơi cầu lông.

d)   What are they doing? Họ đang làm gì?

They are making paper planes. Họ đang   làm  máy  bay  giấy.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 10:21

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm