Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen to the recording and answer the questions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 21 tháng 5 2019 lúc 15:31

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe bài nghe và trả lời các câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

2. Phuc feels more self-confident because he has made many new friends. 

3. The reporter thinks Phuc is confident because Phuc has answered the interview very well.

4. Mai thinks volunteering is special because she can help others, and because she can see how happy the street children are when they learn. 

Tạm dịch:

1. Tại sao Phúc làm tình nguyện?

- Phúc làm công việc tình nguyện bởi vì anh ấy nghĩ nó tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.

2. Tại sao Phúc cảm thấy tự tin hơn?

- Phúc cảm thấy tự tin hơn bởi vì anh ấy kết bạn với nhiều bạn mới.

3. Tại sao phóng viên nghĩ Phúc tự tin?

- Phóng viên nghĩ rằng Phúc tự tin bởi vì Phúc đã trả lời bài phỏng vấn rất tốt.

4. Tại sao Mai nghĩ rằng việc tình nguyện thật đặc biệt?

- Mai nghĩ rằng việc tình nguyện thật đặc biệt bởi vì cô ấy có thể giúp những người khác, và bởi vì cô ấy có thể thấy trẻ em đường phố cảm thấy hạnh pliúc như thế nào khi chúng học.

Audio script:

Reporter: So Phuc, why do you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve made many new friends and I feel much more self- confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well... And you Mai?

Mai: Volunteering is special to me because I can help others. It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

Tạm dịch: 

Phóng viên: Vậy, Phúc, tại sao bạn tình nguyện?

Phúc: Tôi tình nguyện vì nó tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng ta có thể khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường và cộng đồng của chúng ta sẽ là một nơi tốt hơn.

Phóng viên: Bạn có nghĩ rằng hoạt động tình nguyện cũng tốt cho bản thân bạn?

Phúc: Ồ vâng, tôi đã có nhiều bạn mới và tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Phóng viên: Tôi đồng ý. Bạn đã trả lời phỏng vấn rất tốt ... Còn bạn thì sao Mai?

Mai: Tình nguyện là đặc biệt đối với tôi bởi vì tôi có thể giúp đỡ người khác. Điều này đặc biệt vì tôi có thể thấy trẻ em hạnh phúc như thế nào khi chúng học.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 15:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm