Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:22

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

a 4      b 2          c 1        d 3

Audio script

1. Phong: How old are you, Peter?

Peter: I'm seven years old.

2. Nam: What's your name?

Mary: My name's Mary.

Nam: How do you spell Mary?

Mary: That's M-A-R-Y.

3. Mai: Who's that?

Nam: It's my friend, Linda.

4. Tony: Hello, Mai, how are you?

Mai: Hi, Tony. I'm fine, thank you. And you?

Tony: I'm fine, thanks.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn bao nhiêu tuổi, Peter?

Peter: Tôi mới bảy tuổi.

2. Nam: Tên bạn là gì?

Mary: Tên tôi là Mary.

Nam: Làm thế nào để bạn đánh vần Mary?

Mary: Đó là M-A-R-Y.

3. Mai: Ai vậy?

Nam: Đó là bạn của tôi, Linda.

4. Tony: Xin chào, Mai, bạn thế nào?

Mai: Xin chào, Tony. Tôi khỏe, cám ơn. Còn bạn?

Tony: Tôi ổn, cảm ơn.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:22

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm