Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 15:00

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

  1. b 2. a 3. a 4. a

Bài nghe:

1 .My birthday is on the fifth of December.

2. His birthday is on the twenty-first of March.

3. Her birthday is on the sixteenth of October.

4. My friend's birthday is on the thirtieth of March.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 15:00

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm