Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and circle. Then write and say aloud.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:25

Lý thuyết

Câu hỏi

 (Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.)

 

Hướng dẫn giải

Đáp án:

1.b 2. b 3. a

Bài nghe:

1. My birthday is on the first of July.

2. We have English on Wednesdays and Thursdays.

3. This is her class.

Tạm dịch:

1. Sinh nhật của tôi là vào ngày đầu tiên của tháng Bảy.

2. Chúng tôi có tiếng Anh vào thứ Tư và thứ Năm.

3. Đây là lớp của cô ấy.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm