Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 15:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. a Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

I clean the house.

Tôi dọn dẹp nhà cửa.

2. a Cồ ấy làm gì vào thời gian rảnh của cô ta?

She goes skating.

Cô ây đi trượt pa-tanh.

3.b Cậu ấy làm gì vào thời gian rảnh của cộu ta?

He goes to the cinema.

Cậu ây đi đến rợp chiếu phim.

4. a Họ làm gì vào thời gian rảnh của họ?

They work in the garden.

Họ làm việc trong vườn.

Audio script

1. What do you do In your free time?

I clean the house.

2. What does she do in her free time?

She goes skating.

3. What does he do in his free time?

He goes to the cinema.

4. What do they do in their free time?

They work in the garden.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 15:48

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm