Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Imagine that your class is going to a place of interest in your area.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 14:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Work in groups to discuss the plan for this day out. Make notes in the table.

(Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau. )

Hướng dẫn giải

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 14:25

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm