Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 Do you agree with the following statements?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 11:01

Lý thuyết

Câu hỏi

(Em có đồng ý với những câu sau đây không?)

Hướng dẫn giải

1. I don't agree. 

2. I don't agree. 

3. I agree. 

4. I agree. 

5. I don't agree. 

Tạm dịch:

1. Truyền hình chỉ để giải trí, không phải để học. 

Tôỉ không đồng ý.

2. Chương trình truyền hình đầu tiên dành cho trẻ em xuất hiện vào cuối 1980.

Tôi không đồng ý.

3. Không có đủ chương trình truyền hình dành cho trẻ em.

Tôi đồng ý.

4. Thật hay khi xem chương trình truyền hình từ những quốc gia khác.

Tôi đồng ý.

5. Ở nhà xem truyền hình thích hơn là đi ra ngoài.

Tôi không đồng ý.

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 11:01

Các câu hỏi cùng bài học