Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Complete the conversation.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 16:11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Hoàn thành đoạn hội thoại.

Miu: Hello.

Mary: Hello.

Miu: (1) Who are you?

Mary: (2) My name's Mary. Is this Chit's house?

Miu: Yes, it is.

Chit: Hello, Mary!

Mary: Hello, Chit!

Chit: (4) How are you?

Mary: I'm (5) very well, thank you.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 16:11

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm