Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2 Class survey: HOMES IN THE FUTURE

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 10:30

Lý thuyết

Câu hỏi

(Khảo sát trong lớp: Nhà cửa trong tương lai)

a Read the questions below. Tick (√) ‘Yes' or 'No'

(Đọc các câu hỏi bên dưới. Đánh dấu chọn vào mục “Yes” hoặc “No”.)

b Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng những câu hỏi trong phần a để phỏng vấn bạn học.)

Example:

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house ir the future?

Nam: Yes, I will.

You: Will your house be in space?

Nam: Oh, no. It won't.

You: So where will it be?

Nam: I'm not sure. It might be by the sea.

C, Tell the class about your interview.

(Nói cho lớp nghe vổ cuộc phỏng vấn của em.)

Example:

In the future, Nam will live in a hi-tech house. It won't be in space. It might be by the sea.

Hướng dẫn giải

a,

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao phải không?

2. Nhà của bạn sẽ ở trong không gian phải không?

3. Bạn sẽ có nhiều cây và hoa quanh nhà phải không?

4. Bạn sẽ có tủ lạnh mà có thế nấu ăn cho bạn phải không?

5. Bạn sẽ có người máy chăm sóc con của bạn?

6. Bạn sẽ có một chiếc xe hơi để bay vào không gian phải không?

b,

Tạm dịch:

Ví dụ:

Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sông trong một ngôi nhà công nghẹ cao trong tương lai chứ?

Nam: Đúng thế.

Bạn: Nhà của bạn sẽ ở trong không gian?

Nam: Ồ, không.

Bạn: Vậy nó sẽ ở đâu?

Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó ờ cạnh biển.

c,

Tạm dịch:

Ví dụ:

Trong tương lai, Nam sẽ sông trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có lẽ sẽ nằm cạnh biển.

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 10:30

Các câu hỏi cùng bài học