Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 19 Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (1)

07a3e1bec5e568e3a0b4868e1f47e9de
Gửi bởi: hoangkyanh0109 18 tháng 7 2017 lúc 13:52:58 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 20:37:42 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 460 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ chẾ Tinhơ Th ngày 27 tháng 02 năm 2008ứ ưBÀI 19 TI 79Ế :QUAN SÁT, NG ƯỞT NG, SO SÁNH VÀ ƯỢNH XÉT TRONG VĂN ẬMIÊU TẢI. Tìm hi bàiể :1. 1. Đo 1ạĐo 1ạ :Ti 79:ếTi 79:ế QUAN SÁT, NG NG, SO SÁNH ƯỞ ƯỢQUAN SÁT, NG NG, SO SÁNH ƯỞ ƯỢ VÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU TẬ ẢVÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU TẬ Đo 1ạĐo 1ạ: Cái chàng Cho t, ắ: Cái chàng Cho t, ắng gò và dài lêu nghêu ườ ầng gò và dài lêu nghêu ườ ầnh gã nghi thu phi n. ệnh gã nghi thu phi n. ệĐã thanh niên mà cánh ch ỉĐã thanh niên mà cánh ch ỉng đn gi ng, ảng đn gi ng, ảm ng nh ng tr ườ ườ ầm ng nh ng tr ườ ườ ầm áo gi­lê. Đôi càng bè bè, ặm áo gi­lê. Đôi càng bè bè, ặn ng trông đn u. Râu ria ấn ng trông đn u. Râu ria ấgì mà có và ặgì mà có và ặmũi thì lúc nào cùng ng ng ẩmũi thì lúc nào cùng ng ng ẩng ng .ơ ơng ng .ơ ơ(Tô Hoài)(Tô Hoài)I. I. Tìm hi bàiểTìm hi bàiể::1. 1. Đo 1ạĐo 1ạ::a. a. dungộN dungộ: Ti 79ếTi 79ế: QUAN SÁT, NG NG, SO SÁNH ƯỞ ƯỢ: QUAN SÁT, NG NG, SO SÁNH ƯỞ ƯỢ VÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU TẬ ẢVÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU TẬ ẢMiêu nhân Cho t.ả ắb. b. Ngh thu tệ ậNgh thu tệ ậ::Đo 1ạĐo 1ạ: Cái chàng Cho t, ắ: Cái chàng Cho t, ắng ường ườ và và nh gã nghi thu phi n. ệnh gã nghi thu phi n. ệĐã thanh niên mà ồĐã thanh niên mà đn gi ng, đn gi ng, ởc ng nh ng ườ ườ ởc ng nh ng ườ ườ ởtr áo gi­lê. ặtr áo gi­lê. gì mà gì mà và thì lúc và thì lúc nào cũngnào cũng (Tô Hoài)(Tô Hoài)g gòầg gòầdài lêu nghêudài lêu nghêucánh cánh chỉng nắ Đôi càng bè bè, ng trông đn uế Râu riac cóụ uộ mũiặ ng ng ng ơng .ơ Hình nh so sánhảHình nh so sánhả::… gò và dài ầlêu nghêu nh gã nghi thu ốphi nệ