Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 18 (SGK trang 16)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}2x+by=-4\\bx-ay=-5\end{matrix}\right.\) có nghiệm là (1;-2).

b) Cũng hỏi như vậy nếu hệ phương trình có nghiệm là \(\left(\sqrt{2}-1;\sqrt{2}\right).\)

Hướng dẫn giải

a) Hệ phương trình có nghiệm là (1; -2) có nghĩa là xảy ra

b) Hệ phương trình có nghiệm là (√2 - 1; √2), có nghĩa là xảy ta

Update: 14 tháng 5 2019 lúc 9:59

Các câu hỏi cùng bài học