Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 16. Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I (1)

501e1c853df7d180e2e31c4e7f777e36
Gửi bởi: hoangkyanh0109 2 tháng 8 2017 lúc 4:19:35 | Được cập nhật: 5 tháng 2 lúc 8:24:32 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 356 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

I. VĂN NH NG:Ả Ụ1. Phong cách Chí Minh. (Lê Anh Trà)ồ2. Đu tranh cho th gi hòa bình ớ(G.G Mác­két)3. Tuyên th gi ng còn, ốquy đc và phát tri tr ượ ẻem.II. TRUY TRUNG ĐIỆ Ạ1/. Chuy ng con gái Nam ng (Nguy )ệ ườ ươ ữ2/. Hoàng Lê nh th ng chí (h 14)ấ ồ3/. Truy Ki Nguy Du )ệ ễa/. Ch em Thúy Ki uị ềb/. nh ngày xuânảc/. Ki Ng ng Bíchề ư4/. Vân Tiên Ki Nguy Nga ệ(Nguy Đình Chi u)ễ (Ngô gia văn phái)I. VĂN NH NG:Ả ỤIII. TH Hi ĐI Vi NAMƠ Ệ1/. Đng chí (Chính )ữ2/. Bài th ti đi xe không kính.ơ (Ph Ti Du t)ạ ậ3/. Đoàn thuy đánh cá Huy n)ậ4/. aế ng Vi )ằ ệ5/. Ánh trăng (Nguy Duy)ễIV. TRUY Hi ĐI Vi NAMỆ 1/. Làng Kim Lân )2/. ng Sa Pa (Nguy Thành Long)ễ3/. Chi ngàế ượ (Nguy Quang Sáng)ễI. VĂN NH NG:Ả ỤII. TRUY TRUNG ĐIỆ ẠV. TRUY NGOÀIỆ ƯỚ1. ng (L n)ố ươ ấ2. Nh ng đa tr (Go­r ­ki)ữ ơĐC KĨ CÂU VÀ TR ỜTHEO YÊU Ầ118171611 712 13 14 1528310945619 2021 2223 25 2624Đáp ána) Trình th gian câu chuy qua bài th ơÁnh trăng­ Quá kh :ứ+ Th th u: ng thanh bình làng quê ơ(đng, sông, ể+ Nh ng năm chi tranh: ng ng, ớv ng trăng. ầ­ Hi i: ng thành ph đy ti nghi ệb) nghĩa bi ng hình nh ng trăngể ượ ầ­ Nghĩa bi ng: quá kh nghĩa tình (v đng ượ ồđi, đng bào...)ộ Câu 1: Nêu ch xúc bài th “Ánh ơtrăng”.Em hi gì nghĩa bi ng ượ ủhình nh ng trăngầ trong bài th ?ơ1Câu 2: dung văn “Phong cách ảH Chí Minh” nêu lên gì?ồ ềA. Phong cách ng và phong cách làm ốvi Bác.ệ ủB. ng gi thanh đm và ạphong cách làm vi Bác.ệ ủC. ti thu tinh hoa văn hóa nhân ếlo i.ạD. ti thu tinh hoa văn hóa nhân ếlo và ng gi Bác .ạ